Čo je to formulár PD A1?

VYSLANIE SZČO DO ZAHRANIČIA – FORMULÁR PD A1
Formulár PD A1 potrebujú pri výkone práce v inej krajine Európskej únie zamestnanci, aj samostatne zárobkovo činné osoby. Prečo je potrebný a ako ho vybaviť?

Podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia“) osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec alebo SZČO v členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom v oblasti sociálneho zabezpečenia tohto členského štátu.

 V súlade s tým, ak  SZČO vykonáva prácu v inom štáte Európskej únie, mal by byť sociálne poistený a aj platiť sociálne poistenie tiež v tomto štáte. Ak očakávané trvanie takejto práce nepresahuje 24 mesiacov, existuje z toho všeobecného pravidla výnimka: SZČO zvyčajne vykonávajúca svoju činnosť Slovensku, ktorá chodieva do iného členského štátu Európskej únie vykonávať podobnú činnosť, naďalej podlieha sociálnemu poisteniu na Slovensku za predpokladu, že očakávané trvanie takejto činnosti nepresahuje 24 mesiacov.

Základné podmienky vyslania:
Vyslaná SZČO vykonávajúca zárobkovú činnosť na území iného členského štátu EÚ/EHP, si aj počas zárobkovej činnosti v zahraničí plní povinnosti v sociálnom zabezpečení na Slovensku. Vysielajúca SZČO pred vyslaním kontaktuje príslušnú inštitúciu vysielajúceho štátu – na území SR – podaním žiadosti o vystavenie formuláru PD A1 (Žiadosť o vystavenie PD A1 z dôvodu vyslania SZČO).

Podmienky pre žiadosť formuláru PD A1

  1. Opatrovateľka pred vycestovaním musí mať aktívnu živnosť minimálne po dobu 2 mesiacov (ak chcete začať pracovať v marci 2021, je potrebné si otvoriť živnosť v januári 2021)
  2. Musí preukázať, že počas týchto 2 mesiacov vykonávala opatrovateľskú činnosť na Slovensku (to znamená, mať vystavené 1-2 faktúry v celkovej sume minimálne 400 Eur)

Formulár PD A1
Počas každého vyslania (aj zahraničnej pracovnej cesty) musí mať SZČO so sebou originál prenosného dokumentu A1 (PD A1), ktorý potvrdzuje, že je sociálne poistený v Slovenskej republike a platí len pre jedno konkrétne vyslanie. SZČO by ho mali mať počas svojho vyslania v zahraničí pri sebe, doložia ním zahraničnej inštitúcii, že sa na nich vzťahujú slovenské právne predpisy sociálneho zabezpečenia a vyžadujú ho aj orgány vykonávajúce kontrolu v sociálnom zabezpečení. Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov. O vydanie prenosného dokumentu A1 (PD A1) je možné požiadať Sociálnu poisťovňu aj spätne. Prenosný dokument A1 má štandardizovanú formu, a preto nie je potrebný jeho preklad do národných jazykov jednotlivých členských štátov EÚ. Každý členský štát automaticky vie, čo jednotlivé body tohto prenosného dokumentu znamenajú. O vystavenie formulára je potrebné požiadať v dostatočnom časovom predstihu pred vyslaním zamestnanca alebo odchodom SZČO do zahraničia. Zákonná lehota na vystavenie formuláru PD A1 neexistuje. V zmysle interného usmernenia má však Sociálna poisťovňa ustanovenú 45-dňovú lehotu na vystavenie formuláru PD A1. Táto lehota sa počíta odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť je možné podať v elektronickej alebo písomnej forme.

Ako požiadať o dokument A1 – práca v EÚ

  1. SZČO vyplní žiadosť tu: Žiadosť o vystavenie A1 z dôvodu vyslania SZČO
  2. Vyplnenú žiadosť vytlačí, podpíše a pošle alebo osobne doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne.
  3. Pobočka Sociálnej poisťovne vystaví dokument A1, ktorým potvrdí, že v určitom období SZČO podlieha slovenským právnym predpisom, a zašle ho SZČO. (Sociálna poisťovňa vystavuje dokument A1 bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov)
  4. SZČO musí mať v krajine EÚ, kde vykonáva činnosť, dokument A1 pri sebe. (Netreba ho prekladať, ide o spoločný dokument krajín EÚ.)
  5. Zmeny, ktoré sa vyskytnú počas obdobia vyslania, SZČO oznamujú písomne pobočke Sociálnej poisťovne do desiatich dní (Oznámenie SZČO o zmenách, ktoré nastali počas vyslania)