Ako si založiť živnosť

Ako si založiť živnosť v roku 2021
Podnikať je možné na základe niekoľkých oprávnení. Jedným z oprávnení je živnostenské oprávnenie. Pred založením živnosti by ste si mali premyslieť aké bude vaše obchodné meno, kde budete podnikať, aké budú vaše predmety podnikania.

Kto môže založiť živnosť v roku 2021
Živnosť môže založiť fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, je spôsobilá na právne úkony a dosiahla 18 rokov veku. U právnickej osoby musia tieto podmienky spĺňať fyzické osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. Fyzická, resp. právnická osoba môže založiť voľnú, viazanú alebo remeselnú živnosť. Na založenie voľnej živnosti nie je potrebné splniť ďalšie podmienky okrem vyššie uvedených podmienok.
Aby ste mohli pracovať ako opatrovateľku, potrebujete si založiť voľnú živnosť:
POSKYTOVANIE SLUŽEB OSOBNÉHO CHARAKTERU

Ako založiť živnosť
Živnosť je možné založiť dvoma spôsobmi, a to osobne alebo elektronicky. Ohlásenie živnosti osobne je potrebné vykonať na miestne príslušnom živnostenskom úrade podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Ohlásenie živnosti osobne sa vykonáva na okresných úradoch, odbor živnostenského podnikania, označované tiež ako jednotné kontaktné miesta.

Aké správne poplatky sa platia pri založení živnosti v roku 2021
Za každú voľnú živnosť (predmet podnikania) uvedenú v ohlásení živnosti sa platí správny poplatok vo výške 5 Eur. Správny poplatok vo výške 15 eur sa platí za každú remeselnú alebo viazanú živnosť uvedenú v ohlásení živnosti. Správne poplatky je možné platiť elektronickým kolkom, poštovým poukazom alebo bezhotovostne – prevodom z účtu.

Od kedy je možné začať prevádzkovať živnosť
Prevádzkovať živnosť je možné už dňom ohlásenia živnosti alebo neskorším dňom, ktorý je v ohlásení uvedený ako deň začatia živnosti. To znamená, že fyzická osoba môže prevádzkovať živnosť hneď po ohlásení, pokiaľ si nezvolila neskorší deň začatia živnosti.

Povinnosti po založení živnosti
Oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu sú splnené prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Čo však vybavené nemáte, je elektronická komunikácia s daňovým úradom. Fyzická osoba má po založení živnosti povinnosť zriadiť elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom.
Od 1.7.2018 majú všetci podnikatelia – fyzické osoby povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Môže sa stať, že prvýkrát budete potrebovať s daňovým úradom komunikovať až v období podávania prvého daňového priznania (obvykle v marci), ale je lepšie, ak si vybavíte elektronický prístup skôr, aby ste v čase, kedy potrebujete nejaký dokument finančnej správe doručiť, mali prístup aktivovaný. Oznamovať daňovému úradu číslo vášho účtu už od roku 2020 nie je potrebné.

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
Zdravotné odvody: 76,44 Eur
Minimálne odvody SZČO (živnostníka) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2021 sú vo výške 76,44 Eur (506,50*0,14). Pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím (SZČO) sú minimálne odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2020 vo výške 38,22 Eur. Prvýkrát sa nová výška preddavkov na zdravotné poistenie zaplatí do 8.2.2021 za mesiac január 2021.

Odvody do sociálnej poisťovne: 180,99 Eur
Vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne, t.j. vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia sa posudzuje vždy k 1.7. (resp. k 1.10., v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov), pričom sa berie do úvahy, či výška príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním SZČO (bez odpočítania výdavkov) za minulý rok presiahla zákonom stanovenú  hranicu.
Odvody do Sociálnej poisťovne bude platiť od 1.7.2021, resp. od 1.10.2021 tá SZČO, ktorej príjem za rok 2020 presiahol hranicu príjmov 6 552,01 Eur.
Vznik odvodovej povinnosti podľa vyššie uvedeného však z dôvodu krízovej situácie platí len pre tie SZČO, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmov do 31.3.2020. V kalendárnom roku 2021 pre povinne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 546 Eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 180,99 Eur (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 148,23 Eur, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).